"Malec w żłobku"
dofinansowanie opieki w żłobku w subregionie olsztyńskim
Malec w żłobku

Rekrutacja

UWAGA: niniejszy projekt adresowany jest do osób, które chcą skorzystać z dofinansowania opieki nad dzieckiem sprawowanej w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (opieka sprawowana przez nianię dostępna jest w innych projektach – poszukaj na https://dziecko.wmzdz.pl)

Podstawowe warunki uczestnictwa

Projekt jest adresowany do 72 osób, które muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 1. zamieszkują na terenie subregionu olsztyńskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. jako: „miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu”), czyli w powiatach: bartoszyckim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, Olsztynie i olsztyńskim, szczycieńskim
 2. są rodzicem lub opiekunem prawnym sprawującym opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia przez nie 3 roku życia
 3. pomyślnie przejdą procedurę rekrutacyjną.
 4. akceptują warunki i zasady udziału w Projekcie, w tym udostępnią dane osobowe i przekażą niezbędne dokumenty dla stwierdzenia ich kwalifikowalności do projektu (zgodnie z treścią Regulaminu).

Nabór do Projektu

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych osób zainteresowanych udziałem w projekcie odbywać się będzie w ramach zamkniętego naboru, trwającego tydzień – nie można zgłosić się wcześniej ani później.

Pierwszy, podstawowy nabór trwać będzie od 14 do 20 września 2022, od godz. 8.00 pierwszego dnia naboru do 15.00 ostatniego.

Kolejne, ewentualne, nabory będziemy ogłaszać o ile pozostaną niewykorzystane środki finansowe w Projekcie.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (kandydaci) będą wypełniać Formularz uczestnika projektu niezbędny do stwierdzenia ich kwalifikowalności. Formularz należy wypełnić samodzielnie, w wersji elektronicznej, przez stronę internetową. Istnieje też możliwość skorzystania z pomocy pracowników Centrów Edukacji WMZDZ i wypełnienie Formularza osobiście w naszych placówkach.

Do Formularza trzeba dołączyć dodatkowe dokumenty:

 1. kopię aktu urodzenia dziecka, na które ma zostać przyznane wsparcie;
 2. orzeczenie o niepełnosprawności Rodzica (o ile dotyczy);
 3. aktualne zaświadczenie potwierdzające sytuację na rynku pracy (nie starsze niż 30 dni), tj:
  1. zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub
  2. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zgłoszenia do obowiązkowych składek, a zatem o byciu osobą niezatrudnioną (lub przebywającą na urlopie wychowawczym)
  3. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub aktualny wyciąg z CEIDG dla osób samozatrudnionych.

WMZDZ zastrzega sobie prawo do wezwania kandydata do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających jego sytuację, zarówno materialną, jak i osobistą, zgodnie z kryteriami poniżej. Nie złożenie tych dokumentów jest równoważne z rezygnacją danej osoby z udziału w projekcie.

KRYTERIA REKRUTACYJNE

Udział w projekcie dostępny będzie dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia, co znajduje odzwierciedlenie w następujących kryteriach rekrutacyjnych:

 1. płeć: kobiety: 3 punkty, mężczyźni: 1 punkt
 2. osoba z niepełnosprawnością (dowolnego stopnia, posiadająca orzeczenie lub dokument równoważny): 5 punktów
 3. rodzic dziecka z niepełnosprawnością (dowolnego stopnia, z orzeczeniem lub dokumentem równoważnym): 4 punkty
 4. liczba posiadanych dzieci, będących na utrzymaniu Kandydata: po 1 punkcie za każde dziecko
 5. mieszkańcy terenów wiejskich (stopień DEGURBA 3, zgodnie z klasyfikacją danej gminy w systemie TERYT): 3 punkty
 6. mieszkańcy Obszarów Strategicznej Interwencji: 2 punkty
 7. samotny rodzic (niepozostający w związku małżeńskim): 3 punkty
 8. rodzic z pracującym małżonkiem: 2 punkty
 9. nieprzerwane pozostawanie poza rynkiem pracy (niewykonywanie pracy zawodowej, w tym przebywanie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym): 0-6 miesięcy: 1 punkt; 7-12 miesięcy: 2 punkty; 13-24 miesiące: 3 punkty; powyżej 24 miesięcy: 4 punkty
 10. miesięczne dochody netto na 1 członka rodziny (z ostatniego miesiąca; wszystkie źródła; na podstawie oświadczenia; podane kwotowo): do 1100 zł – 5 punktów; 1101-1300 zł – 4 punkty, 1301 – 1500 zł – 3 punkty; 1501-1800 zł – 2 punkty, 1801-2500 zł – 1 punkt, powyżej 2501 zł – 0 punktów
 11. korzystanie z miejsca opieki dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (z wyłączeniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego) lub z rządowego Programu MALUCH+ – 2 punkty

za Obszary Strategicznej Interwencji w subregionie olsztyńskim uważa się:

 • powiat bartoszycki – wszystkie gminy
 • powiat kętrzyński – wszystkie gminy
 • powiat lidzbarski – wszystkie gminy
 • powiat mrągowski – tylko gminy: Mrągowo (wiejska), Piecki, Sorkwity
 • powiat nidzicki – wszystkie gminy z wyłączeniem gminy Nidzica
 • powiat Olsztyn i olsztyński – tylko gminy: Jonkowo, Kolno, Świątki
 • powiat szczycieński – tylko gminy: Dźwierzuty, Rozogi, Szczytno (wiejska), Wielbark

Kandydaci zostaną uszeregowani na dwóch listach rankingowych, oddzielnie dla osób bezrobotnych (33 miejsca) i pracujących 39 miejsc), według uzyskanych punktów.

Przy identycznej liczbie łącznych punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będą kryteria według ich numeracji, tj. najpierw kryterium nr 1, następnie kryterium nr 2 itd; ostatecznym rozstrzygającym kryterium będzie dochód netto na członka rodziny, rozpatrywany nominalnie.

Lista rankingowa uwzględni konieczność zarezerwowania 40% wszystkich miejsc w Projekcie dla mieszkańców terenów wiejskich oraz 10% dla osób z niepełnosprawnościami.

ZAWARCIE UMOWY

Po zakończeniu rekrutacji, z Kandydatami będą zawierane Umowy uczestnictwa w projekcie, według ich pozycji na liście rankingowej, do wyczerpania planowanych miejsc i dostępnych środków finansowych Projektu.

Kandydaci, którzy znajdą się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego (w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych) dostarczenia do Biura Projektu lub najbliższego Centrum Edukacji WMZDZ dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.:

 1. numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe;
 2. aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym lub oświadczenia o ich aktualności (o ile od momentu ich wystawienia minęło mniej niż 30 dni).

Pozostałe pozytywnie zweryfikowane osoby utworzą listę rezerwową, uruchamianą w miarę możliwości finansowych Projektu, w tym szczególnie w przypadku wycofania się wstępnie zakwalifikowanych Kandydatów.

Formularz rekrutacyjny