Fundusze Europejskie Warmia i Mazury Unia Europejska
Brzdąc i praca to się opłaca!
Brzdąc i praca to się opłaca!

Jak?

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu w Ostródzie, ul. Olsztyńska 17. Przewidziano 4 tury naboru:

 1. 1-10.10.2016r.
 2. 1-10.01.2017r.
 3. 1-10.10.2017r.
 4. 1-10.01.2018r.

Do podpisania umowy –deklaracji uczestnictwa w projekcie zostanie wyłonionych:

 1. W pierwszej rundzie 46 osób,
 2. W II rundzie 44 osoby,
 3. W III rundzie 65 osób,
 4. W IV rundzie 50 osób.

 

Udział w projekcie dostępny będzie dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia, co znajduje odzwierciedlenie w przyjętych kryteriach rekrutacyjnych:

 • dochody netto na 1 członka rodziny (średnia z ostatnich 3 pełnych miesięcy kalendarzowych, na podstawie oświadczenia składanego przez uczestnika na Formularzu uczestnika projektu (stanowiącym załącznik 1 do niniejszego regulaminu); przez dochody rozumiemy środki finansowe pochodzące z wynagrodzenia za pracę, tj. umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub działalności gospodarczej poza rolniczej i rolniczej):
  • do 1300,00 zł – 40 punktów,
  • od 1301,00 zł do 2000,00 zł – 20 punktów,
  • powyżej 2000,00 zł – 0 punktów.
 • rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko (tj. osoba nie pozostająca w związku małżeńskim): 20 punktów
 • mężczyźni: 10 punktów
 • Dziecko musi przyjmować stałe leki-40 punktów(kryteria weryfikowane przy ubieganiu się o przyznanie refundacji opieki indywidualnej)
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym: 10 punktów
 • miejsce zamieszkania teren OSI[1]–10 punktów
 • Bezrobotni/bierni zawodowo, którzy nabyli ten status w skutek urodzenia dziecka-20 punktów
 • Bezrobotni/bierni zawodowo w okresie maksymalnie 3 miesięcy przed urodzeniem dziecka-10 punktów
 • Bezrobotni/bierni zawodowo w okresie >3 miesięcy przed urodzeniem dziecka-0 punktów

Kryteria obligatoryjne (niespełnienie jednego z kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku o wzięcie udziału w ścieżce aktywizacyjnej, co nie ma wpływu na objęcie wsparciem w postacie jedynie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3)

 1. Bezrobotny lub bierny zawodowo sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 3, którego współmałżonek pozostaje bez pracy lub
 2. Samotne matki/ojcowie/opiekunowie prawni wychowujący dziecko do lat 3 bezrobotne lub bierne zawodowo.

[1] OSI-Obszary Strategicznej Interwencji. Dla subregionu elbląskiego SA to wszystkie gminy z wyłączeniem gmin: Morąg, Miłomłyn, Ostróda(gminy miejska i wiejska), Lidzbark, Grodziczno, Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) i Iława (gmina miejska).

KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH obejmuje:

 1. Formularz rekrutacyjny zawierający oświadczenia i informacje niezbędne do stwierdzenia ich kwalifikowalności (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 Regulaminu
 2. akt urodzenia dziecka;
 3. kopia umowy uaktywniającej zawartej miedzy kandydatem a nianią lub
 4. umowa przyjęcia dziecka do żłobka/klubu dziecięcego lub zaświadczenie ww. instytucji ze wskazaniem dziecka, daty jego przyjęcia (tj. momentu rozpoczęcia faktycznej opieki na dzieckiem) wysokości opłat miesięcznych stałych – wpisowe, bez kosztów zajęć dodatkowych
 5. orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/rodziców lub dziecka (o ile dotyczy),
 6. zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (o ile dotyczy) lub oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo;
 7. zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym statusie (przebywaniu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) – o ile dotyczy.

Dopuszczalne jest złożenie kopii dokumentów. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez opatrzenie każdej strony kopii klauzulą: „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem, po okazaniu kadrze projektu oryginału dokumentu.

Listopad 2018
P W Ś C P S N
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Pobierz wniosek